LFS Įstatai

istatai001.jpg

II. LFS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, SRITYS BEI RŪŠYS

 

6. LFS veiklos tikslas – atstovauti LFS narių interesams bei telkti LFS narių pastangas, užtikrinant Lietuvos gyventojams operatyvias ir kompetentingas farmacines paslaugas bei nuolatos keliant LFS narių ir kitų farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją.

LFS savo tikslą gali pasiekti suvienijusi Lietuvos ir išeivijos farmacininkų jėgas, įgijusi gyventojų pasitikėjimą bei paramą, aktyviai dalyvaudama tobulinant Lietuvos farmacijos sistemą, farmacijos specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo programas bei taikant farmacijos specialisto etikos kodekso principus teikiant farmacines paslaugas Lietuvos gyventojams.

7. Pagrindiniai LFS uždaviniai yra:

7.1. Rengti norminių aktų projektus farmacijos mokslo ir praktikos klausimais ir nustatyta tvarka teikti juos svarstymui atsakingoms valstybinėms institucijoms;

7.2. Dalyvauti tobulinant gyventojų aprūpinimo vaistais, medicininės paskirties priemonėmis ir vaistinių prekėmis sistemą;

7.3. Dalyvauti farmacijos specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinime, kelti LFS narių ir kitų farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją;

7.4. Skatinti farmacijos specialistų profesinį bendravimą ir ryšius su kitų sričių specialistais;

7.5. Atstovauti LFS narius Lietuvoje ir už jos ribų, taip pat Tarptautinės Farmacijos Federacijos (FIP) forumuose ir kitose Europos bei pasaulio farmacijos organizacijose;

7.6. Ginti LFS narių teises ir interesus valstybinėse ir visuomeninėse institucijose;

7.7. Steigti labdaros, premijavimo, stipendijų ir kitus fondus;

7.8. Spręsti LFS narių profesinius ginčus, viešai skelbti žinias apie farmacijos specialisto etikos ir teisėtvarkos pažeidimus;

7.9. Rūpintis farmacijos specialisto profesijos prestižu ir propaguoti įžymių  farmacijos specialistų nuopelnus tiek farmacijai, tiek Lietuvos Respublikai;

7.10. Aktyviai dalyvauti kuriant lietuvišką farmacijos terminologiją;

7.11. Dalyvauti sudarant ekologiškai pagrįstas vaistinių augalų kultivavimo, racionalaus eksploatavimo, vaistų technologijos ir analizės, vaistų perdirbimo ir sunaikinimo rekomendacijas;

7.12. Remti perspektyvias farmacijos mokslinės ir praktinės veiklos kryptis bei aktyviai šiose srityse dirbančius LFS narius;

7.13. Organizuoti LFS nariams išvykas į farmacijos įmones, mokslines praktines konferencijas, kongresus ir kitus profesinio tobulinimo renginius.

8. Išsamiau LFS uždaviniai gali būti įvardijami atskirose programose.

LFS veikia konsultavimo, paslaugų teikimo, renginių organizavimo, švietimo bei mokymo, ryšių su panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo ir kitose  LFS nariams naudingose veiklos srityse bei vykdo šią veiklą:

8.1. Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

8.2. Įrašytų laikmenų tiražavimas

8.3. Leidybinė veikla

8.4. Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

8.5. Teisinė veikla

8.6. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

8.7. Techninis tikrinimas ir analizė

8.9. Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

8.10. Reklamos agentūrų veikla

8.11. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

8.12. Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

8.13. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

8.15. Kultūrinis švietimas

8.16. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

8.17. Švietimui būdingų paslaugų veikla

8.18. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

8.19. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

8.20. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

8.21. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

8.22. Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus ir/ar licencijas.

9. Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui LFS turi teisę:

9.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;

9.2. užsiimti šiuose Įstatuose numatyta veikla;

9.3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų nustatyta tvarka;

9.4. organizuoti mitingus, piketus, demonstracijas, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

9.5. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

9.6. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

9.7. pristatyti LFS narius ir/ar jų darbus premijoms, valstybiniams apdovanojimams ir kitiems paskatinimams;

9.8. įstatymų nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis arba tapti jų dalyve;

9.9. teikti bei gauti paramą;

9.10. stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas, palaikyti ryšius su kitų valstybių tarptautinėmis organizacijomis.

 

III. NARYSTĖ LFS, LFS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. LFS nariais gali būti fiziniai asmenys, farmacijos specialistai, pateikę Prezidentui rašytinį prašymą įstoti į LFS, įsipareigoję laikytis Įstatų reikalavimų ir LFS narių suvažiavimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Minimalus LFS narių skaičius yra trys. LFS steigėjai tampa LFS nariais nuo LFS įregistravimo dienos. LFS Prezidentas, gavęs prašymą dėl asmens priėmimo į LFS narius, ne vėliau kaip per 30 dienų privalo informuoti asmenį dėl sprendimo priimti jį į LFS. Sprendimą dėl LFS nario priėmimo priima Prezidentas. Narystė LFS prasideda ir kandidatas laikomas LFS nariu nuo jo priėmimo į LFS ir stojamojo įnašo sumokėjimo dienos.

11. Garbės nario statusas gali būti suteikiamas LFS nariams, nusipelniusiems Lietuvos farmacijai ir/ar LFS, taip pat žymiems LFS nariams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ar tautybės. Valdyba iškelia Garbės nario kandidatūrą bei teikia ją svarstyti LFS narių suvažiavimui. Garbės narių skaičius neribojamas. Nariams, turintiems Garbės nario statusą, stojamasis įnašas ir nario mokesčiai nenustatomi. Garbės nariai šiuos mokesčius moka savanoriškai. Garbės nario statusą asmuo įgauna nuo LFS narių suvažiavimo sprendimo priėmimo dienos.

12. Stojamųjų LFS narių įnašų ir LFS narių mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama LFS narių suvažiavimo sprendimu.

13. LFS narių teisės nesiskiria nuo nurodytų LR Asociacijų įstatyme. LFS narių teisės:       

13.1. dalyvauti LFS valdyme;

13.2. naudotis LFS teikiamomis paslaugomis;

13.3. gauti informaciją LFS veiklos klausimais, siūlyti LFS organams organizuoti atskirų ekonominių ir socialinių klausimų sprendimą;

13.4. naudotis LFS sukaupta informacija, gauti LFS leidinius;

13.5. dalyvauti ir balsuoti LFS narių suvažiavime;

13.6. ginčyti teisme LFS narių suvažiavimo, LFS valdymo organų sprendimus;

13.7. gauti pagalbą, sprendžiant programų kūrimo bei jų įgyvendinimo problemas;

13.8. teikti pasiūlymus visais su LFS veikla susijusiais klausimais;

13.9. gauti pagalbą kvalifikacijos kėlimui;

13.10. gauti informaciją apie organizuojamus LFS renginius ir juose dalyvauti;

13.11. gauti pirmenybę skelbti savo darbus LFS spaudoje, rekomenduojant siųsti juos į kitus leidinius;

13.12. išstoti iš LFS;

13.13. LFS likvidavimo atveju gauti LFS turto dalį, neviršijančią nario stojamojo įnašo.

14. LFS turi būti visų LFS narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas LFS narys.

15. LFS narių pareigos:

15.1. laikytis LFS Įstatų;

15.2. vykdyti LFS organų sprendimus;

15.3. sumokėti stojamąjį nario įnašą ir laiku mokėti metinį nario mokestį;

15.4. laikytis farmacijos specialisto etikos kodekso normų ir garbingai atstovauti LFS interesus (gavus valdymo organo įgaliojimą);

15.5. teikti LFS informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams realizuoti;

15.6. dalyvauti LFS narių suvažiavimuose ir kituose LFS renginiuose.       

16. Narystė pasibaigia:

16.1. LFS nariui išstojus iš LFS. LFS narys gali laisvai išstoti iš LFS, jeigu jis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pageidavimo išstoti iš LFS raštu pateikia prašymą LFS Prezidentui. LFS nariai išbraukiami iš narių sąrašo LFS Prezidento sprendimu; 

16.2. pašalinus iš LFS už nario pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. LFS narys gali būti pašalintas iš LFS, jeigu jis pažeidė šiuos Įstatus, nevykdė LFS organų sprendimų, nesilaikė  farmacijos specialisto etikos kodekso normų ir jo veiksmai prieštaravo LFS veiklai, jeigu narys nemokėjo nario mokesčio ar be pateisinamos priežasties nevykdė kitų  pareigų, nustatytų šiuose Įstatuose, LFS organų sprendimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Paaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms Prezidentas priima sprendimą dėl narystės sustabdymo. Prezidentas suteikia nariui 30 dienų ar kitą protingą terminą trūkumams ištaisyti bei išklauso nario pasiaiškinimus, pateiktinus per Prezidento nustatytą protingą terminą. Nariui ištaisius trūkumus bei pateikus pasiaiškinimus arba suėjus tokio pasiaiškinimo terminui, jeigu iš nario veiksmų ar neveikimo matyti, kad jis šia teise naudotis atsisakė, Prezidentas gali priimti sprendimą atšaukti narystės sustabdymą arba sušaukia Valdybos posėdį, kuris ir svarsto klausimą dėl nario pašalinimo iš LFS. Sprendimą dėl LFS nario pašalinimo iš LFS Prezidento teikimu priima Valdyba

16.3. likvidavus LFS.

17. Šių Įstatų 16.1 ir 16.2. punktuose nurodytais atvejais stojamieji įnašai ir metiniai nario mokesčiai LFS nariams negrąžinami.

 

IV. LFS ORGANAI

 

18. LFS organai yra:

18.1. LFS narių suvažiavimas – kitas organas, turintis visas LR Asociacijų įstatyme numatytas visuotinio narių susirinkimo teises;

18.2. kolegialus LFS valdymo organas – Valdyba;

18.3. vienasmenis LFS valdymo organas – Prezidentas;

18.4. revizorius.  

19. LFS narių suvažiavimas:

19.1. keičia LFS įstatus;

19.2. skiria (renka) ir atšaukia LFS Valdybos narius;

19.3. nustato LFS narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

19.4. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina LFS metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

19.5. priima sprendimą dėl LFS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

19.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, vertina LFS įsteigtų juridinių asmenų veiklą, priima sprendimą dėl jų reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

19.7. priima sprendimą dėl LFS metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę.

LFS suvažiavimas sprendžia ir kitus LR Asociacijų įstatyme bei šiuose Įstatuose LFS narių suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal LR Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų LFS organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

20. Kiekvienas LFS narys suvažiavime turi vieną balsą. Eilinį LFS narių suvažiavimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių Įstatų nustatytais terminais Valdyba LFS narių suvažiavimo nesušaukia, suvažiavimą šaukia Prezidentas. Apie šaukiamą LFS narių suvažiavimą ne vėliau kaip 20 dienų iki suvažiavimo dienos pranešama kiekvienam LFS nariui šių Įstatų 38 punkte nurodyta tvarka. Jeigu LFS narių suvažiavime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis LFS narių suvažiavimas, kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas ir kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio LFS narių suvažiavimo darbotvarkės klausimais. Apie šaukiamą pakartotinį LFS narių suvažiavimą ne vėliau kaip 20 dienų iki suvažiavimo dienos pranešama kiekvienam LFS nariui šių Įstatų 38 punkte nurodyta tvarka. LFS narių suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka visi LFS nariai.

21. LFS narių suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 LFS narių. LFS narių suvažiavimo sprendimas, išskyrus šiame Įstatų punkte nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 LFS narių suvažiavime dalyvaujančių LFS narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti LFS Įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti LFS.

22. Neeilinį LFS narių suvažiavimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 LFS narių, Valdyba arba Prezidentas.

23. Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas renkamas 4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijų skaičius neribojamas. Su Prezidentu gali būti sudaroma darbo sutartis. Prezidentą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus Valdyba.

24. Prezidentas veikia LFS vardu, kai LFS palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius LFS vardu.

25. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

25.1. atsako už LFS tikslų įgyvendinimą;

25.2. priima darbuotojus (jų tarpe buhalterį) į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

25.3. pateikia LFS duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

25.4. pateikia informaciją ir dokumentus LFS narių suvažiavimui, Valdybai ir LFS nariams;

25.5. įgyvendina LFS narių suvažiavimo ir Valdybos sprendimus;

25.6. analizuoja Valdybos pasiūlymus;

25.7. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

25.8. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

25.9. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymą;

25.10. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą LFS interneto svetainėje, jeigu LFS ją turi;

25.11. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita LFS buveinėje sudarymą;

25.12. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose Įstatuose ir Prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš LFS veiklos kylančias funkcijas.

26. Valdybą sudaro 15 narių, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia LFS narių suvažiavimas. Valdybos nariais gali būti tik LFS nariai. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Už nario veiklą Valdyboje gali būti atlyginama LFS narių suvažiavimo nustatytomis sąlygomis.

27. Renkant Valdybos narius LFS narių suvažiavime, kiekvienas LFS narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. LFS narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas LFS narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. LFS narių suvažiavimo sprendimu rinkimai gali būti vieši arba slapti.

28. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

29. Valdyba:

29.1. renka ir atšaukia Prezidentą, viceprezidentus, atsakingąjį (generalinį) sekretorių, nuolatinių komisijų pirmininkus ir būsimo LFS narių suvažiavimo pirmininką. Rinkimai gali būti vieši arba slapti.

29.2. renka ir atšaukia revizorių;

29.3. tvirtina ateinančių metų LFS biudžetą ir sprendžia lėšų panaudojimo klausimus;

29.4. rengia trumpalaikius ir ilgalaikius veiklos planus ir/ar strategijas bei organizuoja jų įgyvendinimą;

29.5. tvirtina atskirų programų vykdymo nuostatus, sąmatas ir kontroliuoja jų vykdymą;

29.6. rengia Valstybės valdymo organams pasiūlymus, rekomendacijas bei išvadas klausimais, liečiančiais LFS veiklą ir tikslus;

29.7. užmezga ryšius su vidaus ir užsienio šalių giminingomis asociacijomis, organizacijomis ar kitais juridiniais asmenimis;

29.8. koordinuoja LFS valdymo organų ir Valstybės valdžios bei valdymo organų, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą; 

29.9. kelia LFS narių profesinę kvalifikaciją, organizuoja konferencijas, seminarus, posėdžius; inicijuoja informacinės bazės kūrimą;

29.10. rengia ir tvirtina Valdybos darbo reglamentą;

29.11. sudaro laikinas ar nuolatines specialistų komisijas, darbo grupes specialiems LFS tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti;

29.12. analizuoja LFS veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais LFS narių suvažiavimui ir Prezidentui;

29.13. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų LFS veiklos apribojimų;

29.14. svarsto Valdybos narių, LFS narių ir Prezidento keliamus klausimus;

29.15. nustato LFS organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina darbuotojų atlyginimų dydžius;

29.16. įgyvendina LFS narių suvažiavimo nutarimus;

29.17. parengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą ir pateikia kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba parengia metinę ataskaitą ir pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir LFS narių suvažiavimui;

29.18. sprendžia kitus teisės aktų ir šių Įstatų Valdybos kompetencijai priskirtus LFS veikloje kylančius klausimus.

30. Sprendimus Valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžiai šaukiami bei organizuojami Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos Narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 2/3 Valdybos narių balsų dauguma.

 

V. LFS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI LFS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

31. LFS Lėšos ir pajamos naudojamos jos tikslų įgyvendinimui.

32. Valdyba per 3 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam LFS narių suvažiavimui praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą arba metinę ataskaitą, jeigu vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu yra pasirinkta supaprastinta apskaita.  

Veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

- LFS veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;

- LFS narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Veiklos ataskaitoje gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti LFS Valdyba ar LFS narių suvažiavimas.

33. LFS veiklos kontrolę vykdo Valdybos išrinktas revizorius. Revizorius renkamas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Revizoriaus kadencijų skaičius neribojamas. LFS revizoriumi negali būti LFS Valdybos narys, LFS Prezidentas, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su LFS valdymo organų nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinio ar sugyventinio broliai, seserys, tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai).

34. Revizorius:

34.1. tikrina LFS ūkinę finansinę veiklą;

34.2. finansiniams metams pasibaigus, atlieka LFS ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą, jas vertina ir savo išvadas pateikia LFS Valdybai ir LFS narių suvažiavimui;

34.3. privalo atlikti neeilinį LFS ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jeigu to reikalauja daugiau kaip 1/3 LFS narių, LFS narių suvažiavimas, Valdyba arba Prezidentas;

35. LFS valdymo organai privalo pateikti Revizoriui paaiškinimus ir visus patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus. LFS valdymo organams draudžiama riboti LFS Revizoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.

36. Revizorius, nustatęs LFS ūkinės finansinės veiklos pažeidimų, turi teisę reikalauti, kad LFS Valdyba sušauktų neeilinį LFS narių suvažiavimą. Jeigu Valdyba per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šio reikalavimo pateikimo dienos LFS narių suvažiavimo nesušaukia, suvažiavimą šaukia ir jo darbotvarkę nustato Revizorius. Revizoriaus išvados dėl LFS ūkinės finansinės veiklos pažeidimų pateikiamos LFS narių suvažiavimui.

 

VI. LFS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

37. Kai LFS skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

38. LFS organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama LFS nariams elektroniniu paštu arba talpinama tinklapyje. Su visa informacija LFS nariai turi galimybę susipažinti LFS buveinėje ir/ar LFS tinklapyje. LFS veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas), taip pat metinė ataskaita yra vieši dokumentai. Šie dokumentai, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal įstatymus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą, viešai neskelbiami, turi būti paskelbti LFS interneto svetainėje. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti LFS buveinėje. LFS veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metine ataskaita, o tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti pateikta ir auditoriaus išvada. LFS, kuri turi teisę rengti metinę ataskaitą LR Asociacijų įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju, metinę ataskaitą turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

39. Dokumentų ir kitos informacijos apie LFS veiklą pateikimo LFS nariams tvarką tvirtina Valdyba.

40. LFS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija LFS nariams pateikiami neatlygintinai.

 

VII. LFS FILIALŲ, ATSTOVYBIŲ, FONDŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

41. Sprendimą steigti LFS filialus, atstovybes, fondus nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų, atstovybių, fondų vadovus priima, taip pat filialų, atstovybių, fondų nuostatus tvirtina LFS narių suvažiavimas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

VIII. LFS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

                                                

42. LFS Įstatai keičiami LFS narių suvažiavimo sprendimu.

43. LFS pakeistus Įstatus pasirašo LFS prezidentas.

 

IX. LFS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

44. LFS buveinė keičiama Valdybos sprendimu.

 

X. LFS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

45. Jeigu LFS liko mažiau negu 3 LFS nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą LFS turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

46. LFS pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

47. Likęs LFS turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir LFS narių reikalavimus dėl LFS turto dalies, neviršijančios nario mokesčio, iki draugijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato LFS narių suvažiavimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti LFS      48. Apie LFS likvidavimą paskelbiama viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“.

istatai002.jpg