Lietuvos farmacijos sąjunga

Trakų g. 14, 01132 Vilnius

Įstaigos kodas: 290667020

Tel. +37068714474

El. paštas: info@lfsajunga.lt

Rekvizitai

Naujienų prenumerata

  • White Facebook Icon

© Lietuvos farmacijos sąjunga. Duomenys apie Lietuvos farmacijos sąjungą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

LFS Įstatai

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS ĮSTATAI

 

1. BENDROJI DALIS

 

1.1. Lietuvos farmacijos sąjunga (toliau LFS) yra laisvanoriška ir nepriklausoma visuomeninė organizacija profesiniu pagrindu vienijanti Lietuvos farmacijos specialistus, besidarbuojančius farmacijos mokslo ir praktikos srityje, kelianti profesinę kvalifikaciją ir atstovaujanti jų interesus.

1.2. LFS savo pirmtaku laiko Lietuvos farmaceutų sąjungą, įsteigtą 1920 m. bei tęsia farmacininkų profesinės draugijos, pirmą kartą įkurtos Lietuvoje 1819 m., tradicijas.

1.3. LFS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais visuomeninę ir farmacinę veiklas, taip pat šiais Įstatais.

1.4. LFS yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą, savo simboliką - LFS vėliavoje pavaizduotas Lietuvos Respublikos kontūras, kurio viduje taurė ir gyvatė bei užrašas lotynų kalba "SOCIETAS PHARMACIAE LITHUANIAE" ir lietuvių kalba -"LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGA". LFS valdyba tvirtina LFS logotipą ir jį naudoja pagal paskirtį.

1.5. LFS teisinė forma – asociacija.

1.6. LFS buveinė: Ateities g. 2C-1, Vilnius, LT-08333

1.7. LFS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.8. LFS veiklos laikotarpis - neterminuotas.

 

2. LFS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

 

2.1. LFS veiklos tikslas – telkti LFS narių pastangas, užtikrinant Lietuvos gyventojams operatyvias ir kompetentingas farmacines paslaugas bei nuolatos keliant LFS narių ir kitų farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją.

2.1.1. LFS savo tikslą gali pasiekti suvienijusi Lietuvos ir išeivijos farmacininkų jėgas, įgijusi gyventojų pasitikėjimą bei paramą, aktyviai dalyvaudama tobulinant Lietuvos farmacijos sistemą, specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo programas bei taikant etikos kodekso principus teikiant farmacines paslaugas Lietuvos gyventojams;

2.2. Pagrindiniai LFS uždaviniai yra:

2.2.1. Rengti norminių aktų projektus farmacijos mokslo ir praktikos klausimais ir nustatyta tvarka teikti juos svarstymui atsakingoms valstybinėms institucijoms;

2.2.2. Dalyvauti tobulinant gyventojų aprūpinimo vaistais, medicininės paskirties priemonėmis ir vaistinių prekėmis sistemą;

2.2.3. Dalyvauti farmacijos specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinime, kelti LFS narių ir kitų farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją;

2.2.4. Skatinti farmacijos specialistų profesinį bendravimą ir ryšius su kitų sričių specialistais;

2.2.5. Atstovauti LFS narius Lietuvoje ir už jos ribų, taip pat Tarptautinės Farmacijos Federacijos (FIP) forumuose ir kitose Europos bei pasaulio farmacijos organizacijose;

2.2.6. Ginti LFS narių teises ir interesus valstybinėse ir visuomeninėse institucijose;

2.2.7. Steigti labdaros, premijavimo, stipendijų ir kitus fondus;

2.2.8. Spręsti LFS narių profesinius ginčus, viešai skelbti žinias apie farmacininko etikos ir teisėtvarkos pažeidimus;

2.2.9. Rūpintis farmacininko profesijos prestižu ir propaguoti įžymių farmacininkų nuopelnus tiek farmacijai, tiek Lietuvos Respublikai;

2.2.10. Aktyviai dalyvauti kuriant lietuvišką farmacijos terminologiją;

2.2.11. Dalyvauti sudarant ekologiškai pagrįstas vaistingųjų augalų kultivavimo, racionalaus eksploatavimo, vaistų technologijos ir analizės, perdirbimo ir sunaikinimo rekomendacijas;

2.2.12. Remti perspektyvias farmacijos mokslinės ir praktinės veiklos kryptis bei aktyviai šiose srityse dirbančius LFS narius;

2.2.13. Organizuoti LFS nariams išvykas į farmacijos įmones, mokslines praktines konferencijas, kongresus ir kitus profesinio tobulinimo renginius.

2.3. Išsamiau LFS uždaviniai gali būti įvardijami atskirose programose.

2.4. Įgyvendindama savo uždavinius, LFS turi teisę:

2.4.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie LFS veiklą, propaguoti šios organizacijos tikslus ir uždavinius;

2.4.2. Vykdyti leidybą, leisti periodinį LFS žurnalą, kitus periodinius ir vienkartinius mokslo, praktikos, informacinius ir mokslo populiarinimo leidinius;

2.4.3. Organizuoti mitingus, piketus, demonstracijas, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

2.4.4. Pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą;

2.4.5. Įdarbinti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.4.6. Gauti lėšų ar kitokio turto iš Lietuvos Respublikos ir/ar tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat iš privačių asmenų;

2.4.7. Pristatyti LFS narius ir/ar jų darbus premijoms, valstybiniams apdovanojimams ir kitiems paskatinimams;

2.4.8. Steigti įmones, užsiimančias farmacine veikla, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

2.4.9. Stoti į tarptautines farmacijos organizacijas;

2.4.10. Palaikyti ryšius su  kitų  valstybių visuomeninėmis farmacijos organizacijomis, taip pat su tarptautinėmis farmacijos organizacijomis, sudaryti su jomis sutartis, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams.

 

3. NARYSTĖ

 

3.1. LFS sudaro tikrieji nariai, garbės nariai, nariai-korespondentai ir nariai-rėmėjai:

3.1.1. LFS tikraisiais nariais gali būti farmacijos specialistai, pripažįstantieji LFS įstatus, aktyviai dalyvaujantys LFS veikloje ir mokantys nario mokestį.

3.1.2. Tikruosius narius priima LFS valdyba, gavusi asmens, norinčio įstoti į LFS, raštišką prašymą ir sumokėjus stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato suvažiavimas.

3.1.3. Garbės nariais renkami asmenys, nusipelnę Lietuvos farmacijai ir/ar LFS, o taip pat žymūs farmacijos specialistai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir tautybės. Garbės narius renka suvažiavimas balsų dauguma LFS valdybai pasiūlius.

3.1.4. LFS nariais-korespondentais gali būti ir ne Lietuvoje gyvenantys lietuviai ar ne lietuvių kilmės farmacijos ir kitų profesijų specialistai, pripažįstantys LFS įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir remiantys LFS veiklą.

3.1.5. LFS nariais-rėmėjais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, remiantys LFS ir jos veiklą.

3.1.6. Nariai-korespondentai moka metinį mokestį savo nuožiūra.

3.2. LFS nariai gauna elektroniniu paštu atitinkamos formos nario pažymėjimą.

3.3. LFS narių teisės:

3.3.1. Įstatuose numatyta tvarka dalyvauti LFS veikloje ir valdyme bei teikti pasiūlymus dėl LFS veiklos;

3.3.2. Gauti informaciją apie LFS organizuojamus renginius ir juose dalyvauti;

3.3.3. Gauti LFS leidinius ir kitą informacinę medžiagą;

3.3.4. Gauti LFS konsultacinę paramą ginant jų teises ir sprendžiant konfliktus;

3.3.5. Gauti paramą kvalifikacijos kėlimui;

3.3.6. Gauti pirmenybę skelbti savo darbus LFS spaudoje, rekomenduojant siųsti juos į kitus leidinius;

3.3.7. Susipažinti su LFS narių sąrašais ar kitais dokumentais ir gauti informaciją apie LFS veiklą;

3.3.8. Dalyvauti ruošiant ir vykdant LFS programas, projektus ir renginius.

3.4. Tiktai tikrieji LFS nariai gali būti renkami į LFS valdymo organus ir balsuoti dėl įstatų pakeitimo, papildymo ir LFS likvidavimo;

3.5. LFS nariai gali bet kada išstoti iš šios visuomeninės organizacijos. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip LFS perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.6. LFS narių pareigos:

3.6.1. Visi nariai turi laikytis LFS įstatų ir aktyviai dalyvauti LFS veikloje;

3.6.2. Nustatyta tvarka mokėti nario mokestį;

3.6.3. Vykdyti LFS suvažiavimo ir LFS valdybos priimtus sprendimus bei įpareigojimus, taip pat paklusti Teisės ir etikos komisijos sprendimams;

3.7. LFS narystė nutraukiama:

3.7.1. Raštu pareiškus LFS sekretoriui apie išstojimą iš LFS;

3.7.2. Daugiau kaip dvejus metus nesumokėjus nario mokesčio;

3.7.3. LFS valdybai ar Teisės ir etikos komisijai pripažinus, kad nario veikla pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir LFS įstatus;

3.7.4. Iš LFS pašalintų narių apeliacijos klausimus sprendžia LFS valdyba. Jos sprendimas gali būti apskųstas LFS narių suvažiavimui. Suvažiavimo sprendimas yra galutinis.

 

4. LFS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

4.1. LFS valdymo organai:

4.1.1. LFS narių suvažiavimas;

4.1.2. LFS narių referendumas;

4.1.3. LFS valdyba;

4.2. LFS narių suvažiavimas:

4.2.1. Narių suvažiavimas yra aukščiausiasis LFS organas;

4.2.2. Eilinis LFS narių suvažiavimas šaukiamas vieną kartą per metus. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 50 % tikrųjų LFS narių. Pakartotinai, ne anksčiau kaip po 2 savaičių, sušauktas suvažiavimas yra teisėtas nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus;

4.2.3. Suvažiavime balsavimo teisę turi tikrieji LFS nariai ir LFS garbės nariai;

4.2.4. LFS valdybos nutarimu kviečiami suvažiavimo svečiai;

4.2.5. LFS suvažiavime dalyvauja valdybos nariai.

4.2.6. Eiliniame suvažiavime:

4.2.6.1. Išklausomos ir aptariamos narių nuomonės apie LFS veiklą;

4.2.6.2. Tikslinama tolesnė LFS veiklos programa ir jos įgyvendinimo gairės;

4.2.6.3. Svarstomi farmacinę veiklą reglamentuojančių  dokumentų  projektai;

4.2.6.4. Suteikiama galimybė išreikšti pasitikėjimą (nepasitikėjimą) LFS prezidentu, Teisės ir etikos komisijos pirmininku;

4.2.6.5. Išklausoma LFS žurnalo redkolegijos informacija;

4.2.6.6. Renkami LFS garbės nariai;

4.2.6.7. Nustatomi stojamasis ir nario mokesčiai, jų mokėjimo tvarka;

4.2.6.8. Priimami, keičiami arba papildomi LFS įstatai ir programa;

4.2.6.9. Skelbiamas referendumas;

4.2.6.10. Nutraukiama LFS veikla;

4.2.6.11. Renkamas kito suvažiavimo pirmininkas;

4.3.7.12. Teikiamos rekomendacijos dėl prieš- ir podiplominių farmacijos studijų programų tobulinimo;

4,3,7,13  Išklausoma ir įvertinama LFS įsteigtų fondų veiklos ataskaita.

4.2.7. Rinkiniame ataskaitiniame suvažiavime:

4.2.7.1. Išklausomos ir aptariamos LFS prezidento, sekretoriaus, Teisės ir etikos komisijos pirmininko, bei Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos;

4.2.7.2. Renkami - LFS prezidentas, viceprezidentai, sekretorius, Revizijos komisijos, Teisės ir etikos komisijos bei kitų nuolatinių komisijų pirmininkai;

4.2.7.3. Prezidentui pasiūlius, renkama nauja LFS valdyba;

4.3.7.4. Išklausomos komisijų pirmininkų veiklos ataskaitos ir tvirtinamos jų darbo kryptys;

4.3.7.5. Priimamas sprendimas dėl LFS padalinių, fondų, komisijų, darbo grupių steigimo, panaikinimo ar reorganizavimo;

4.3.7.6. Priimamas sprendimas dėl stojimo ar išstojimo į tarptautines farmacijos visuomenines (nevalstybines) organizacijas.

4.3.7.7. Renkami LFS garbės nariai ir gali būti renkamas LFS garbės prezidentas.

4.4. LFS narių referendumas.

4.4.1. LFS narių referendumą skelbia LFS narių suvažiavimas, LFS valdyba, LFS prezidentas, o taip pat 1/3 tikrųjų narių pasirašytas kreipimasis;

4.4.2. Referendume dalyvauja LFS tikrieji nariai ir LFS garbės nariai. Jo sprendimas teisėtas, kai jame dalyvavo daugiau, kaip 50 % LFS tikrųjų narių  ir jeigu už jį balsavo daugiau negu pusė dalyvių;

4.4.3. Referendumo būdu gali būti sprendžiami bet kurie klausimai, susiję su LFS veiklą;

4.4.4. Referendumo rezultatai vertinami LFS narių suvažiavimo arba LFS valdybos nustatyta tvarka;

4.5. LFS valdyba:

4.5.1. Valdyba renkama LFS narių suvažiavime iš 15 narių. Joje turi būti atstovaujamos pagrindinės farmacinės veiklos kryptys. Valdybos darbe gali dalyvauti laikinųjų darbo grupių pirmininkai ar koordinatoriai, būsimų suvažiavimų, konferencijų, forumų organizacinių komitetų pirmininkai;

4.5.2. Valdybos nariai yra renkami LFS narių suvažiavime atviru ar slaptu balsavimu. Balsavimo būdas (atviras ar slaptas) priimamas suvažiavimo metu;

4.5.3. Valdybą sudaro:

• Prezidentas,

• Du viceprezidentai,

• Sekretorius,

• Revizijos komisijos pirmininkas,

• Teisės ir etikos komisijos pirmininkas,

• Ligoninių vaistinių ir klinikinės farmacijos komisijos pirmininkas,

• Visuomenės vaistinių komisijos pirmininkas,

• Farmakognozijos ir papildomos bei alternatyvios medicinos (PAM) komisijos pirmininkas,

• Vaistų technologijos ir analizės komisijos pirmininkas,

• Farmacijos istorijos komisijos pirmininkas,

• Akademinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo komisijos pirmininkas,

• Didmeninių farmacijos įmonių komisijos pirmininkas,

• Leidybinės ir IT veiklos komisijos pirmininkas,

• LFS žurnalo redaktorius,

4.5.4. LFS valdyba yra pagrindinis tarp suvažiavimų sprendimus priimantis organas. Ji renkasi į posėdžius pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

4.5.5. Prezidentas turi teisę sušaukti neeilinį LFS valdybos posėdį;

4.5.6. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami balsų dauguma;

4.5.7. Valdyba gali:

4.5.7.1. Sušaukti neeilinį LFS suvažiavimą;

4.5.7.2. Skelbti referendumą;

4.5.7.3. Priimti į LFS narius farmacijos specialistus, pateikusius prašymą farmacijos specialistus, siūlyti suvažiavimui Garbės narius;

4.5.7.4. Sudaryti darbo komisijas arba grupes, kurios sprendžia 2 skyriuje išvardintus uždavinius;

4.5.7.5. Priimti ir įvertinti laikinųjų darbo grupių ir/ar komisijų, LFS įsteigtų fondų valdybų ataskaitas ir pasiūlymus;

4.5.7.6. Atšaukti LFS įsteigtų fondų valdybų narius ir valdymo organus;

4.5.7.7. Tvarkyti LFS lėšas;

4.5.7.8. Sudaryti sutartis LFS vardu;

4.5.8. Valdyba gali būti paleista LFS suvažiavimo ar referendumo sprendimu. Referendumo atveju prezidentas sukviečia neeilinį narių suvažiavimą valdybai rinkti;

4.5.9. LFS prezidentą ketverių metų kadencijai tiesiogiai renka LFS suvažiavime dalyvaujantys tikrieji nariai. Nušalinti prezidentą gali LFS tikrųjų narių suvažiavimas arba referendumas;

4.5.10. LFS prezidentas gali:

4.5.10.1. Atstovauti LFS visuose oficialiuose reikaluose tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų;

4.5.10.2. Pasirašyti LFS dokumentus;

4.5.10.3. Pirmininkauti LFS valdybos posėdžiuose;

4.5.10.4. Tvirtinti LFS valdybos sprendimus;

4.5.10.5. Skelbti LFS narių referendumą;

4.5.10.6. Sušaukti neeilinį LFS suvažiavimą;

4.5.11. LFS viceprezidentai renkami suvažiavime ketverių metų laikotarpiui. Sustabdyti  viceprezidentų įgaliojimus gali prezidentas, o nušalinti - valdyba, referendumas arba suvažiavimas;

4.5.12. Viceprezidentai vykdo prezidento pavedimus. Nesant galimybės prezidentui vykdyti savo pareigų, jo funkcijas atlieka įgaliotas viceprezidentas, o sprendimus priima abu viceprezidentai bendru sutarimu; 4.5.13. Sekretorius renkamas LFS suvažiavime ketverių metų laikotarpiui. Sekretoriaus funkcijos;

4.5.13.1. Tvarkyti LFS korespondenciją;

4.5.13.2. Laiku pateikti LFS nariams informaciją, susijusią su LFS veikla;

4.5.13.3. Tvarkyti visų LFS renginių dokumentaciją;

4.5.13.4. Tvarkyti LFS narių sąrašus;

4.5.13.5. Vadovauti samdomų darbuotojų darbui.

4.6. LFS Revizijos komisija.

4.6.1. LFS suvažiavimas balsų dauguma ketverių metų laikotarpiui renka Revizijos komisijos pirmininką, kuris sudaro 3 asmenų komisiją ir ją tvirtina LFS valdyba;

4.6.2. Revizijos komisija gauna iš LFS valdybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, patikrina dokumentus ir pateikia svarstyti bei tvirtinti suvažiavimui.

4.7. LFS Teisės ir etikos komisija.

4.7.1. LFS suvažiavimas balsų dauguma ketverių metų laikotarpiui renka Teisės ir etikos komisijos pirmininką, kuris sudaro 3 asmenų komisiją ir ją tvirtina LFS valdyba;

4.7.2. Nušalinti komisijos pirmininką gali LFS suvažiavimas arba referendumas;

4.7.3. Komisijos pirmininkas gali:

4.7.3.1. Tvirtinti visus Teisės ir etikos komisijos sprendimus;

4.7.3.2. Analizuoti ir skelbti LFS suvažiavime arba valdybos posėdžiuose apie visus LFS narių įvykdytus farmacinės veiklos ir kitų LR įstatymų arba šių įstatų pažeidimus.

4.8. LFS nuolatinės komisijos:

4.8.1. Pagrindinės LFS veikliosios struktūros yra komisijos, sudaromos pagal farmacinės veiklos pobūdį. Komisijos sudaromos LFS narių iniciatyva. Komisijos dirba pagal savo sudarytas programas;

4.8.2. Nuolatinės komisijos yra šios:

4.8.2.1. Visuomenės vaistinių;

4.8.2.2. Ligoninių vaistinių ir klinikinės farmacijos;

4.8.2.3. Farmakognozijos ir papildomos bei alternatyvios medicinos (PAM);

4.8.2.4. Vaistų technologijos ir analizės;

4.8.2.5. Farmacijos istorijos;

4.8.2.6. Akademinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo;

4.8.2.7. Didmeninių farmacijos įmonių;

4.8.2.8. Leidybinės ir IT veiklos;

4.8.2.9. Revizijos;

4.8.2.10. Teisės ir etikos.

4.8.3. Laikinosios darbo grupės sudaromos pagal poreikį;

4.8.4. Komisijų pirmininkai privalo dalyvauti LFS Valdybos posėdžiuose, o laikinųjų darbo grupių pirmininkai ir koordinatoriai - pagal valdybos kvietimą.

 

5. LFS NUOSAVYBĖ IR LĖŠOS

 

5.1. LFS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kurie nurodyti LFS įstatuose.

5.2. LFS turtas gali būti įgytas už LFS priklausančias lėšas, taip pat turtas įgytas dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

5.3. LFS lėšas sudaro:

5.3.1. Įstatuose numatyti narių mokesčiai;

5.3.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos arba paaukotos lėšos;

5.3.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos arba paaukotos lėšos;

5.3.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LFS lėšas;

5.3.5. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;

5.3.6. Skolinto kapitalo lėšos;

5.3.7. LFS įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

5.3.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.

5.4. LFS turtas ir lėšos jokia forma negali būti skirstomos nariams, išskyrus tą atvejį, kai LFS pati nusprendžia nutraukti savo veiklą. Tokiu atveju turtą, likusį patenkinus visų LFS kreditorių reikalavimus, apmokėjus asmenims, dirbusiems pagal darbo sutartis, panaudojamos LFS suvažiavimo nustatyta tvarka.

5.5. LFS išlaidas numato LFS valdyba. Finansinius dokumentus pasirašo LFS prezidentas (jo nesant - viceprezidentas).

 

6. LFS ATSAKOMYBĖ

 

6.1. LFS pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

6.2. LFS neatsako už savo narių įsipareigojimus, o nariai neatsako už LFS prievoles.

 

7. LFS SAMDOMŲ ASMENŲ DARBO TEISĖS

 

7.1. LFS sudaro darbo sutartis su samdomais darbuotojais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Asmenys, dirbantys LFS pagal darbo sutartį, turi teisę į socialinį draudimą bei kitas teises ir garantijas.

 

8. LFS LIKVIDAVIMAS

 

8.1.  LFS gali būti likviduota tikrųjų narių suvažiavimo ar referendumo sprendimu balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta tvarka.

8.2. Valdybos pasiūlymu likvidavimo tvarką priima suvažiavimas.

Patvirtinta 1990  m. spalio 13 d. (LFS V-jame suvažiavime)

Papildyta ir pataisyta 1996  m. spalio 25 d. (LFS XI-jame suvažiavime), suderinant su LR Visuomeninių organizacijų įstatymu (Valst. žin.,1995, Nr. 18-401)

Papildyta ir pataisyta 2017 m. spalio 14 d. LFS XXXII suvažiavime, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (2004 m. sausio 22 d. Nr. IX – 1969, suvestinė redakcija nuo 2015 06 01 iki 2017 12 31).

Lietuvos Farmacijos Sąjungos prezidentas               Prof. habil. dr. Eduardas  Tarasevičius