top of page

LFS suvažiavimas

Lietuvos farmacijos sąjungos XXXVII suvažiavimas ir tarptautinė mokslinė – praktinė konfer

XXXVII Congress of The Lithuanian Pharmaceutical Association and The International Scientific – Practical Conference

„CONTEMPORARY PHARMACY ACTIVITY IN LITHUANIA AND THE WORLD” dedicated to 100th Birth Anniversary of Assoc. Prof. Alfonsas Kaikaris

9.00-10.00

Registracija

Registration

Plenarinė sesija / Plenary session I

Posėdžio vadovai/

Chairpersons

Prof. Ona Ragažinskienė, Lietuva / Lithuania

Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė /

Chairperson of the Scientific Committee

Provizorė Almyra Girdenienė, Lietuva / Lithuania

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė /

Chairperson of the Organizing Committee

10.00-10.15

XXXVI suvažiavimo ir tarptautinės konferencijos atidarymas Farmacijos mokslo žinios ir įspūdžiai iš 80 tarptautinės farmacijos federacijos kongreso (FIP)

Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė

Lietuvos Farmacijos sąjungos Prezidentė

Nacionalinės Sveikatos tarybos narė

Vytauto Didžiojo universitetas

Dace Ķikute Latvijos farmacininkų draugijos prezidentės sveikinimas

Pharmaceutical Science Knowledge and Impressions from the 80th Congress of the International Pharmaceutical Federation (FIP)

Prof. Dr. Habil.  Ona Ragažinskienė

President of the Lithuanian Pharmaceutical Association

Member of the National Health Council

Vytautas Magnus University

Dace Ķikute President of the Pharmacist`s Society of Latvia (LFB) 

10.15-10.30

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimai

Bishop of Šiauliai Eugenijus Bartulis

10.30-11.00

Docento Alfonso Kaikario mokslinės ir visuomeninės veiklos indėlis Lietuvos vaistininkystės plėtrai

Doc. Dr. Tauras Antanas Mekas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius

The contribution of Associate Professor Alfonsas Kaikaris' scientific and social activities to the development of Lithuanian pharmaceuticals

Assoc. Prof. Dr. Tauras Antanas Mekas

Director of the Museum of Medicine and Pharmacy History, Lithuanian University of Health Sciences

11.00-11.30

Farmacinės rūpybos paslaugos Norvegijoje

 Vyresnioji patarėja Hilde Ariansen

Norvegijos vaistinių asociacija, Norvegija

Pharmacy services in Norway

Senior Advisor Hilde Ariansen

 Norwegian Pharmacy Association, Norway

11.30-12.00

Lietuvos Respublikos Farmacijos politikos veiklos dabartis ir perspektyvos

Anželika Oraitė

Farmacijos politikos skyriaus vedėja

LR sveikatos apsaugos ministerija

The present and perspectives of the pharmaceutical policy of the Republic of Lithuania

Anželika Oraitė

Head of the Pharmaceutical Policy Division at the Ministry Health of the Republic of Lithuania

12.00-12.30

Atgaivos pertraukėlė / Refreshment break

Plenarinė sesija / Plenary session II

12.30-13.00

Europos farmakopėjos 11 leidimas: kartu sprendžiame vaistų kokybės iššūkius

Roma Mockutė

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR SAM

Vaistų kontrolės laboratorijos vedėja

Europos Tarybos Europos farmakopėjos komisijos Lietuvos delegacijos narė

European Pharmacopoeia 11th Edition: Tackling Medication Quality Challenges Together

Roma Mockutė

Head of the Medicines Control Laboratory, Service State Medicines Control Service under the Ministry of Health of The Republic of Lithuania

Member of the Lithuanian Delegation of the European Pharmacopoeia Commission of the Council of Europe

13.00-13.15

Amerikos lietuvių farmacijos sąjungos (LAPAS) narių veikla ir bendradarbiavimo perspektyvos su Lietuva

Dr. Joseph Kalvaitis

LAPAS CO-Prezidentas, Klinikinis vaistininkas, JAV

Vaistininkė Birute Apkienė

LAPAS narė steigėja, CO-Prezidentė, JAV

Activities of members of the Lithuanian Pharmaceutical Association of America (LAPAS) and prospects for cooperation with Lithuania

Dr. Joseph Kalvaitis

LAPAS CO-President, Clinical Pharmacist, USA

Vaistininkė Birute Apkienė

Founding Member and current CO-President OF LAPAS, USA

13.15-14.00

Prokreacinė etika farmacijoje

Farmacijos magistrė prof. dr.  Birutė Obelenienė

Santuokos ir šeimos studijų centras, Vytauto Didžiojo universitetas 

Procreation Ethics in Pharmacy

Master of Pharmacy Prof. Dr. Birutė Obelenienė

Research Center on Marriage and Family, Vytautas Magnus University

14.00-15.20

15.20-15.30

Pietų pertrauka / Lunch break

Lietuvos Farmacijos Sąjungos Garbės nario vardo pripažinimas

Nominantą pristato prof. Ona Ragažinskienė

LFS Prezidentė

Awarding the title of Honorary Member of the Lithuanian

Pharmaceutical Association

The nominee is presented by

Prof. Ona Ragažinskienė, LPA President

15.30-15.40

Prof. J. F. Volfgango atminimo medalio „Pro Gloria Pharmaciae” įteikimas

Nominantą pristato doc. dr. Vaidas Skyrius

LFS Vice-Prezidentas

Awarding of Prof. J. F. Volfgang of the commemorative medal “Pro Gloria Pharmaciae”

The nominee is presented by

Assoc. Prof. Dr. Vaidas Skyrius, LPA Vice-President

15.40-15.50

Lietuvos Farmacijos sąjungos Valdybos narių išrinkimas

Vaistininkas Marius Aleksandravičius, LFS valdybos pirmininkas

Vaistininkė Birutė Varanavičienė,  LFS valdybos narė

Election of the Lithuanian Pharmaceutical Association Board Member

Pharmacist Marius Aleksandravičius, Chairman of the LPA Board Pharmacist Birutė Varanavičienė, Member of LPA

15.50-16.20

Vaistininko tribūna. Einamieji klausimai

Pharmacist's grandstand. Ongoing topics

16.20-17.00

Lietuvos farmacijos sąjungos veikla ir jos optimizavimo galimybės.

Moderuoja: Prof. Ona Ragažinskienė, Doc. Vaidas Skyrius

Suvažiavimo ir tarptautinės konferencijos baigiamosios diskusijos ir rezoliucijos priėmimas

Activities of the Lithuanian Pharmaceutical Association and Possibilities for Its Optimization.

Moderated by:

Prof. Ona Ragažinskienė, Assoc, prof. Vaidas Skyrius

Final discussion and resolution of the Congress and the International Conference

17.00-19.00

Baigiamosios diskusijos

Closing discussions

Sekmadienis, Lapkričio 13 d.,

UAB vaistinė „Valerijonas“„Razalija“ Vilniaus g. 173, Šiauliai
Sunday, November 13, 2022

9.00-10.00

10.00-11.00

Posėdžio vadovė/

Chairperson

Registracija

Registration

Šv. Mišios  už Lietuvos Farmacijos bendruomenę

Provizorė Almyra Girdenienė, Lietuva / Lithuania

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė /

Chairperson of the Organizing Committee

11.30-15.00

Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai UAB “Valerijonas” vaistinėje

(Laboratorijoje vietų skaičius ribotas, reikalinga išankstinė registracija)

Provizorė Almyra Girdenienė

UAB vaistinės „Valerijonas““„Razalija“ direktorė, Lietuva

Theoretical and Practical Classes in "Valerijonas" Pharmacy

(The number of places in the laboratory is limited, prior registration is required)

Pharmacist Almyra Girdenienė

Director of the JSC "Valerijonas"“„Razalija“  pharmacy, Lithuania

Atsakingoji sekretorė/ Responsible secretary

Vaistininkė / Pharmacist

Rūta Matulaitienė

Organizacinis komitetas/ Organizing committee

Pirmininkė/ Chairperson:

Provizorė / Pharmacist Almyra Girdenienė

Nariai/ Members:

Vaistininkas / Pharmacist Marius Aleksandravičius

Vaistininkė/ Pharmacist Birutė Varanavičienė

Vaistininkas/ Pharmacist Kęstutis Ramanauskas

Mokslinis komitetas/ Scientific committee

Pirmininkė/ Chairperson:

Prof. Ona Ragažinskienė

Nariai/ Members:

 Doc. / Assoc. prof.  Vaidas Skyrius

Vaistininkė/ Pharmacist Eglė Rasa Dieninytė

Vaistininkas / Pharmacist Tautvydas Endriukaitis

bottom of page