Ieškoti

Atsisveikiname su vaistininke Regina Stonkute-Žukiene

Atnaujinta: 02-22


IN MEMORIAM Dr. Regina Stonkutė–Žukienė

(1928 m. birželio 8 – 2022 vasario 19)


Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba praneša, kad 2022 m. vasario 19 dieną netekome žymios provizorės, farmacijos istorijos tyrinėtojos ir saugotojos, kraštotyrininkės, Lietuvos Respublikos nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos ir Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narės, socialinių mokslų daktarės – Reginos Stonkutės-Žukienės.


Regina Stonkutė gimė 1928 m. birželio 8 d. Luokės miestelyje, Telšių apskrityje, tarnautojų šeimoje.

1939 m. ji baigė Luokės pradžios mokyklos šešis skyrius, rudenį pradėjo mokytis Telšių gimnazijos pirmojoje klasėje, o 1945 m. šią gimnaziją baigė aukso medaliu.

1945–1949 m. ji studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir įgijusi provizoriaus diplomą, dirbo įvairių Lietuvos regionų vaistinėse: Anykščiuose – receptore, vėliau – vaistinės vedėjo pavaduotoja; Debeikiuose – vedėja.

Vyriausioji farmacijos valdyba, įvertinusi jos atidų ir kruopštų darbą, 1952 m. paskyrė gamybos skyriaus vedėja, o vėliau ji tapo prekybos-gamybos skyriaus viršininko pavaduotoja, gamybos skyriaus viršininke, o nuo 1971 m. sausio 11 d. – valdybos viršininko pavaduotoja prekybos reikalams.


Daugiau kaip 30 metų Regina Stonkutė-Žukienė, dirbdama Vyriausiojoje farmacijos valdyboje, buvo atsakinga už farmacijos pramonės įmonių darbą, už gyventojų ir gydymo įstaigų aprūpinimą medikamentais. Ji parengė chemijos farmacijos fabriko „Sanitas“ ir Švenčionių vaistažolių farmacijos fabriko rekonstrukcijos sociologijos projektus, rūpinosi įmonių technologijos tobulinimu, asortimento plėtojimu, produkcijos kokybės gerinimu. Ji užsakydavo reikalingus medikamentus ir kitas medicinos prekes; su darbuotojais tyrė respublikos gyventojų poreikį medikamentams, paruošė ilgamečio poreikio ir vartojimo apskaitos dokumentaciją.

Tuo laikotarpiu provizorė kėlė specialybės kvalifikaciją: Sankt Peterburgo chemijos farmacijos institute (1954), Maskvos I. Sečenovo medicinos akademijoje (1976).

1966 m. Reginai Stonkutei–Žukienė buvo suteikta aukščiausia provizorės farmacinio darbo organizatorės kvalifikacinė kategorija.

1972 m. Regina Stonkutė-Žukienė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto mokslinėje taryboje apgynė disertaciją ekonomikos mokslų kandidato laipsniui įgyti – tema „Lietuvos farmacijos pramonės ugdymo ir jos ekonominio efektyvumo didinimo problemos“. Disertacijos pasiūlymai įgyvendinti Nepriklausomoje Lietuvoje: išplėsta injekcinių tirpalų gamyba, pastatytas infuzinių tirpalų gamybos fabrikas, fabrikuose pagaminti vaistai pakeitė daugumą vaistinėse pagal receptus gamintų vaistų. Lietuvos Mokslų taryba po nostrifikacijos Reginai Stonkutei-Žukienei suteikė socialinių mokslų daktarės laipsnį.

1988 m. Vyriausiąją farmacijos valdybą reorganizavus į Respublikinį gamybinį susivienijimą, ji dirbo generalinio direktoriaus pavaduotoja komercijai; 1990 – 1993 m. – informacijos skyriaus viršininke. Mokslininkė, dirbdama informacijos skyriuje, teikė vaistininkams ir gydytojams informaciją apie vaistų veikimą, jų vartojimą, vertė į lietuvių kalbą ir redagavo vaistų instrukcijas.


Dr. Regina Stonkutė-Žukienė dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos farmacijos pramonės plėtojimo programą, ištyrė gyventojų poreikį svarbiausiems būtinumo medikamentams, pasiūlė jų bazinių kainų apskaičiavimo metodiką.

Dr. Regina Stonkutė-Žukienė šešiolika metų buvo Respublikinės provizorių kvalifikacinės komisijos pirmininke; ji skaitė paskaitas Kauno medicinos instituto (dabar Lietuvos Sveikatos moksl7 universitetas) provizorių kvalifikacijos kėlimo kursuose ir Respublikos Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institute apie farmacijos ekonomiką ir farmacinio darbo organizavimą.

Mokslininkės darbo rezultatai atsispindi daugiau kaip 50 mokslinių publikacijų. Ji su bendraautoriais parengė ir išleido tris Lietuvos farmacijos istorijos knygas: „Žymiausi Lietuvos farmacininkai“ (1998), „Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai“ (2000); „Lietuvos farmacija XX amžiuje“ (2005).

1997–2016 m. ji parašė ir išspausdino 400 straipsnių ir apybraižų apie žymius medicinos, farmacijos specialistus, Lietuvos kultūros ir mokslo veikėjus.

Dr. Regina Stonkutė-Žukienė intensyviai rinko Lietuvos farmacijos istorijos archyvinę medžiagą, ją analizavo ir ruošė spaudai, dirbdama iki pat mirties.

Mokslininkė yra įvertinta už šiuos nuopelnus farmacijos mokslui ir praktikai: ji apdovanota „Sveikatos apsaugos žymūno“ ženklu (1957); jai suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos ir Lietuvos farmacijos sąjungos garbės narės vardas; išrinkta Vilniaus medicinos draugijos garbės nare (2015); apdovanota Farmacijos garbės ženklu „Gloriae Pharmaciae Lituaniae“ (2017).

Šventos mišios už Velionę bus aukojamos vasario 22 d. 17 val. Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje, Šnipiškių g. 1 , Vilnius

Atsisveikinimas – nuo vasario 22 d. 18 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje, Paco g. 4, Vilnius.

Urna išnešama vasario 23 d. 14 val. Amžino atilsio Daktarė atguls Antakalnio kapinėse.

Lietuvos farmacijos valdybos archyvo nuotrauka