top of page

Provizorės Adelės Karaciejūtės netektis


(1924 m. lapkričio 13 d. – 2023 m. birželio 22 d.)


Reiškiame nuoširdžią užuojautą Šeimos nariams, mirus provizorei Adelei Karaciejūtei.


Adelė Karaciejūtė gimė 1924 m. lapkričio 13 d. Varėnos raj., Barščių kaime. Vilniuje 1939 m. įstojo į Vytauto Didžiojo gimnaziją – vienintelę tais laikais lietuvišką gimnaziją, 1945 m. – baigė mergaičių gimnaziją (dabartinė Salomėjos Neries).


1949 m. ji baigė studijas Vilniaus Valstybinio universiteto Medicinos fakulteto farmacijos skyriuje, įgydama Provizorės specialybę. Adelė Karaciejūtė, baigusi farmacijos studijas, du metus dirbo Varėnos vaistinėje asistente ir receptare, po to tapo – vaistinės vedėja.


Adelė Karaciejūtė nuo 1954 m. rugpjūčio mėn. 29 metus iki pensijos (1983 m.) dirbo Vyriausioje farmacijos valdyboje ir vadovavo organizacinio skyriaus darbui: farmacinės veiklos organizavimui ir kontrolei farmacijos įstaigose; naujų vaistinių statybų planavimui, senųjų rekonstrukcijoms; vaistinių aprūpinimui moderniais ir patogiais baldais bei laboratorijų įrengimui; vaistinių interjerų kūrimui; renginių (konferencijų, seminarų) ir dalykinės kvalifikacijos kėlimo organizavimui.


Šiuo laikotarpiu (1954 – 1983) Lietuvos vaistinės pasižymėjo geru darbo organizavimu ir gražiais interjerais, todėl buvo gausiai lankomos specialistų iš daugelio kaimyninių užsienio šalių. Be to, provizorė Adelė Karaciejūtė aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1960 - 1983 m. ji buvo Farmacininkų mokslinės draugijos (dabar Lietuvos farmacijos sąjungos) valdybos ir prezidiumo narė, mokslinė sekretorė ir Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės narė 1957 m. ji buvo apdovanota „Sveikatos apsaugos žymūno“ ženkleliu; 1974 m. – suteiktas Nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas; 1968 m. – suteikta aukščiausia provizoriaus – farmacinio darbo organizatoriaus kvalifikacinė kategorija. Provizorė Adelė Karaciejūtė buvo reikli sau ir kitiems: ji siekė, kad skyriaus darbuotojai dirbtų sąžiningai, atsakingai, siektų aukštos darbo kultūros, laikytųsi farmacinės etikos. Provizorė Adelė Karaciejūtė mirė 2023 m. birželio 22 d. Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 27 d, atsisveikinama nuo 10 val.; Urna išnešama 12 val. 30 min. iš laidojimo namų „Nutrūkusi styga“, Ąžuolyno g. 10, Vilnius; laidojimo vieta – Sudervės kapinės.


Lietuvos farmacijos sąjungos nariai

コメント


bottom of page