top of page

Apie LFS

LFS veiklos tikslas

Atstovauti LFS narių interesams bei telkti LFS narių pastangas, užtikrinant Lietuvos gyventojams operatyvias ir kompetentingas farmacines paslaugas bei nuolatos keliant LFS narių ir kitų farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją.


LFS savo tikslą gali pasiekti suvienijusi Lietuvos ir išeivijos farmacininkų jėgas, įgijusi gyventojų pasitikėjimą bei paramą, aktyviai dalyvaudama tobulinant Lietuvos farmacijos sistemą, specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo programas bei taikant etikos kodekso principus teikiant farmacines paslaugas Lietuvos gyventojams.
 

Pagrindiniai LFS uždaviniai:

 1. Rengti norminių aktų projektus farmacijos mokslo ir praktikos klausimais ir nustatyta tvarka teikti juos svarstymui atsakingoms valstybinėms institucijoms;

 2. Dalyvauti tobulinant gyventojų aprūpinimo vaistais, medicininės paskirties priemonėmis ir vaistinių prekėmis sistemą;

 3. Dalyvauti farmacijos specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinime, kelti LFS narių ir kitų farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją;

 4. Skatinti farmacijos specialistų profesinį bendravimą ir ryšius su kitų sričių specialistais;

 5. Atstovauti LFS narius Lietuvoje ir už jos ribų, taip pat Tarptautinės Farmacijos Federacijos (FIP) forumuose ir kitose Europos bei pasaulio farmacijos organizacijose;

 6. Ginti LFS narių teises ir interesus valstybinėse ir visuomeninėse institucijose;

 7. Steigti labdaros, premijavimo, stipendijų ir kitus fondus;

 8. Spręsti LFS narių profesinius ginčus, viešai skelbti žinias apie farmacininko etikos ir teisėtvarkos pažeidimus;

 9. Rūpintis farmacininko profesijos prestižu ir propaguoti įžymių farmacininkų nuopelnus tiek farmacijai, tiek Lietuvos Respublikai;

 10. Aktyviai dalyvauti kuriant lietuvišką farmacijos terminologiją;

 11. Dalyvauti sudarant ekologiškai pagrįstas vaistinių augalų kultivavimo, racionalaus eksploatavimo, vaistų technologijos ir analizės, perdirbimo ir sunaikinimo rekomendacijas;

 12. Remti perspektyvias farmacijos mokslinės ir praktinės veiklos kryptis bei aktyviai šiose srityse dirbančius LFS narius;

 13. Organizuoti LFS nariams išvykas į farmacijos įmones, mokslines praktines konferencijas, kongresus ir kitus profesinio tobulinimo renginius.

Lietuvos farmacijos sąjunga

Įkurta 1990 m. spalio 13 d. 

Lietuvos farmacijos sąjunga savo pirmtaku laiko Lietuvos farmaceutų sąjungą, įsteigtą 1920 metais, bei tęsia farmacininkų profesinės draugijos, pirmą kartą įkurtos Lietuvoje 1819 m. tradicijas.

Tai stipriausia vaistininkus ir kitus farmacijos specialistus vienijanti sąjunga.

bottom of page